Prinsjesdag en uw financiën

Wat betekent het belastingplan 2019 voor uw eigen woning, uw inkomen of uw pensioen? We hebben voor u de belangrijkste voorstellen op een rij gezet.

Inkomstenbelasting

Het kabinet wil uiteindelijk naar een ‘tweeschijven-systeem’ toe. Een stelsel met twee belastingtarieven. Een basistarief van 37,05% tot een inkomen van € 68.507 en daarboven een tarief van 49,5%. Voor AOW-gerechtigden zal de eerste schijf lager uitvallen omdat zij geen sociale premies meer hoeven af te dragen. Met de beoogde vereenvoudiging, wat nog zal moeten blijken, wil het kabinet ook de aftrekmogelijkheden verlagen, waaronder de hypotheekrenteaftrek. Hierover later meer.

Voorstel 2019

Doelstelling van het kabinet is dat 95% van alle huishoudens er volgend jaar op vooruit gaat. Hieronder ziet u hoe zich dit vertaalt in de tariefsverlaging.

Schijven en grenzen 2018 2019
Einde eerste schijf € 20.142 € 20.384
Einde tweede schijf geboren vóór 1/1/1949 € 34.404 € 34.817
Einde tweede schijf geboren na 1/1/1949 € 33.994 € 34.300
Einde derde schijf € 68.507 € 68.507

 

Tarief inkomstenbelasting en sociale premies 2018 2019
Tarief eerste schijf tot AOW-leeftijd 36,55% 36,65%
Tarief eerste schijf vanaf AOW-leeftijd 18,65% 18,75%
Tarief tweede schijf tot AOW-leeftijd 40,85% 38,10%
Tarief tweede schijf vanaf AOW-leeftijd 22,95% 20,20%
Tarief derde schijf 40,85% 38,10%
Tarief vierde schijf 51,95% 51,75%

Sparen en beleggen

Vorig jaar is de vermogensrendementsheffing (box 3) aangepast. Het vast veronderstelde (“forfaitaire”) rendement van 4% is toen vervangen door een gestaffeld verondersteld rendement. Het voorstel zegt nu dat het heffingsvrij vermogen zal stijgen naar € 30.360 per belastingplichtige.

Tarief box 2 voor dga's omhoog

Ook volgend jaar blijft de aanmerkelijkbelangheffing van 25% bestaan. Vanaf 2020 wil het kabinet dit langzamerhand verhogen naar uiteindelijk 26,9% in 2021. Het verdient daarom wellicht aanbeveling om dit en volgend jaar dividend uit te keren naar privé.


Eigen woning

De verlaging van de belastingtarieven gaat gepaard met een beperking van de aftrekpost ‘eigen woning’. Dit was al aangekondigd in het regeerakkoord van 2017. Het kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek nu versneld afbouwen. Voor 2018 geldt een maximale aftrek van 49,5%. Nu geldt een afbouwtraject van 0,5% per jaar. De hypotheekrenteaftrek daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 het basistarief van 37,05% (zie hierboven) is bereikt.

De besparing voor de overheid gebruikt men voor verlaging van het eigenwoningforfait. Dit is de bijtelling op uw inkomen (box 1) op basis van de WOZ-waarde van de woning. Nu is de bijtelling 0,7% van de WOZ-waarde. In 2023 is dat verlaagd naar 0,45%. We geven een voorbeeld van de consequenties.

Voorbeeld consequenties

Stel, een vrouw met een goed inkomen betaalt 52% inkomstenbelasting over de top van haar inkomen. De WOZ-waarde van de woning is € 400.000. De hypotheek is ook € 400.000 en de rente bedraagt 3%. Zij betaalt dus € 12.000 hypotheekrente per jaar.

In 2018 heeft zij een bijtelling van € 2.800 (0,7% x € 400.000) op haar inkomen en mag daarom € 12.000 aftrekken van haar inkomen. Per saldo mag zij € 9.200 (€ 12.000 - € 2.800) aftrekken tegen een tarief van 51,95%, oftewel € 4.778. Voor de aftrek van de rente geldt een maximum van 49,5%, oftewel een beperking van € 294. De uiteindelijke aftrekpost bedraagt daarom € 4.484 (€ 4.778 - € 294).

In 2023 ziet het plaatje op basis van gelijkblijvende WOZ-waarde en hypotheekrente er als volgt uit. Het maximale tarief voor aftrek bedraagt dan 37,05%, een beperking van 12,45% van het toptarief in de inkomstenbelasting (49,5%). Het eigenwoningforfait is daarom € 1.800 geworden (€ 400.000 x 0,45%). Het fiscale voordeel is dan € 5.049 (€ 10.200 x 49,5%). De aftrekbeperking is vervolgens € 1.494 (12,45% x € 12.000). Per saldo bedraagt het uiteindelijke fiscale voordeel dan € 3.555.

Dit betekent een verlaging van 21% van het fiscale voordeel ten opzichte van nu. De vraag is hoe dit gecompenseerd wordt door de verlaging van de belastingtarieven.


Aftrek kosten Rijksmonument omgezet in subsidie

Indien u in bezit bent van een Rijksmonument kunt u al jarenlang de kosten van onderhoud als aftrekpost opvoeren in uw belastingaangifte. In de Tweede Kamer ligt een conceptbesluit voor een omzetting naar een subsidieregeling. Wat betekent dit?

De kosten zijn dan niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In de plaats kan de bezitter een subsidie aanvragen in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarin de uitgaven zijn voldaan.

De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de gemaakte kosten die onder de regeling vallen. Het kan dus aantrekkelijk zijn om de kosten naar voren te halen en nog dit jaar te laten plaatsvinden.


Minder aftrekposten voor particulieren en ondernemers

Het beleid van het kabinet is er momenteel op gericht om lagere belastingtarieven in te voeren en minder aftrekposten. Voor alle belastingplichtigen geldt dat er een versnelde afbouw van aftrek komt voor de persoonsgebonden aftrek. Denk hierbij aan de betaalde partneralimentatie, specifieke zorgkosten of scholingskosten. Nu is de aftrek maximaal 51,95%, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen; in 2023 maximaal 37,05%.

In scheiding?

Verkeert u in de vervelende situatie dat u in scheiding ligt? Denk er dan aan dat de netto te betalen partneralimentatie zal stijgen. Ik adviseer u hiermee rekening te houden in de financiële afwikkeling van uw relatie.

Voor ondernemers

In hetzelfde tempo zullen ook de aftrekposten voor ondernemers (geen dga) verminderen. Denk hierbij onder andere aan de zelfstandigen-, meewerk- en stakingsaftrek.

Het kabinet wil de tarieven voor de vennootschapsbelasting verlagen naar 16% (2018: 20%) in 2021 voor de eerste schijf (belastbare winst: € 200.000). Boven € 200.000 zal het tarief dalen naar 22,25%, nu is dat 25%.


Tot slot

Het belastingplan moet natuurlijk nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. Zodra de Eerste Kamer akkoord geeft, geven wij u een update.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter om teruggebeld te worden.